Persondata

Forældreskolens oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger

Forældreskolen Aarhus er etableret på adressen:
Marselis Boulevard 17
8000 Aarhus C

Skolens CVR. nummer er 45946215.

 

1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Vi kan kontaktes på telefon 86 14 21 22 samt på e-mailadressen admin@foraeldreskolen.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine og dit barns personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af lov om friskoler og private grundskoler mv. og dertil hørende regler.
Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud. 
Herudover behandler vi blandt andet elevers og forældres personoplysninger i forbindelse med kommunikation via skolens intranet og kommunikation mellem lærere og elever på skolens digitale samarbejdsplatform (Google Classroom).

Vi indhenter og behandler også personoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, fordi lovgivningen kræver det, og vi anvender personoplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold til den kontrakt, som vi har med disse.

 

3. Kategori af personoplysninger

Vi indhenter og behandler overordnet alene almindelige personoplysninger som fx navn, telefonnummer, adresse og foto mv., men i enkelte tilfælde behandler vi en særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse konkret samtykke hertil.

 

4. Retsgrundlaget for indhentelse og behandling

Skolens indhentelse og behandling af personoplysninger er nødvendig for at indgå og opfylde kontrakten med forældre om gennemførelse af undervisning og opfyldelse af skolens øvrige forpligtelser.

I det omfang, skolen indhenter og behandler personoplysninger, som ikke er nødvendige for at indgå og opfylde denne kontrakt, indhentes der samtykke til behandlingen.

 

5. Modtagere eller kategori af modtagere

Som udgangspunkt er det alene skolen, der anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvilke konkrete personoplysninger, der anvendes, og hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre.
Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for. 

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi efter reglerne er forpligtet hertil. 

Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behandling af data (se oversigt over vores databehandlere nederst på denne side).

Disse eksterne leverandører behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af databehandleraftaler, som skolen har indgået med leverandørerne.

 

6. Opbevaring af personoplysninger

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området.
Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen.

 

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage på et tidspunkt, hvor dit barn er elev på skolen, har skolen fortsat lov til at indhente og behandle dit barns personoplysninger i det omfang, dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten med dig om gennemførelse af undervisning og opfyldelse af skolens øvrige forpligtelser.

 

8. Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr. (Se https://www.datatilsynet.dk)

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 10. Ajourføring af persondatapolitiken

Den til enhver gældende persondatapolitik findes her på Forældreskolens hjemmeside.

 

Liste over databehandlere

 • BMTP
 • CFU Danmark
 • Clio Online
 • Dictus
 • DSA-løn
 • E-boks
 • Forlaget Matematik
 • GO-Forlag
 • Google
 • Gyldendal
 • Hogrefe
 • ICILS
 • IMS
 • IST (Tabulex-Tea)
 • Its Learning
 • JH Software
 • KomBit / Edulab
 • Lindhardt & Ringhof (Alinea)
 • Microsoft
 • Odense Skolefoto
 • Ordbogen.com
 • PS Forlag
 • Rådet for Sikker Trafik
 • Skoleafdelingen JP/Politikens Hus
 • SkoleTube (LærIT)
 • SkoleSkak
 • Skolevisioner (Klassetrivsel)
 • Systematic (bibliotekssystem)
 • STIL (Styrelsen for IT og læring)
 • UV-data
 • Wizkids
 • Aarhus Kommune, Børn & Unge